AAA Reclame

Art. 1  Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aan­biedingen, offertes, contracten en verrichtingen van werk­zaamheden. Voor zover de klant eveneens algemene voorwaarden gebruikt, prevaleren de voorwaarden van AAA Reclame boven die van de klant.

Art. 2  Aanbieding en bevestiging

Al onze aanbiedingen, prijs­opgaven, offertes e.d. zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukke­lijk anders is ove­reengekomen. Alle offertes zijn gebaseerd op uitvoering in normale werktijd en op de op het tijdstip van indiening der offerte geldende lonen, so­ciale lasten, materialen en vervoer. Alle offertes zijn gebaseerd op de gegevens die de opdrachtge­ver heeft ver­strekt dan wel heeft doen ver­strek­ken.

Art. 3  Totstandkoming van de overeenkomst

Indien door ons een vrij­blijvende offerte is uitge­bracht, komt de overeenkomst tot stand nadat wij, na ontvangst van een schriftelijk of monde­ling bericht van de op­drachtgever, waar­mede deze zich met de offerte akkoord ver­klaart, bevestigen de opdracht te aanvaar­den.

Indien door ons een bindende offerte is uitge­bracht, komt de overeenkomst tot stand op de dag van verzending van deze offerte. De opdrachtge­ver is bij annulering verplicht alle gemaakte en nog te maken kosten te vol­doen, waarbij een uurloon van EUR 75,00 excl. B.T.W. wordt gehanteerd.

Art. 4  Uitvoering van de overeenkomst

Wij zullen zorg dragen dat de overeen­komst naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap zal worden uitgevoerd. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, hebben wij het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat wij over alle relevante gegevens beschikken die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeen­komst. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien opdrachtgever onjuis­te of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

Art. 5  Hoofdelijk aanspra­kelijkheid bij meerdere opdrachtgevers

Indien de overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer­ opdrachtgevers zijn deze ieder hoof­delijk aan­sprake­lijk voor de volledige nako­ming van de door hen geslo­ten overeenkomst en daaruit voortvloeiende financiële verplichtingen.

Art. 6  Extra kosten

Alle extra kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze worden begroot op EUR 75,00 exclusief b.t.w. per uur, te vermeerderen met:

a. Kosten van vergeefse rei­zen en andere kosten, ver­oorzaakt doordat met werkzaamheden niet op de afgesproken datum begonnen kan worden;

b.alle kosten veroorzaakt doordat de door of vanwege de opdrachtgever ver­strekte gege­vens onjuist blij­ken te zijn;

c.kosten veroorzaakt door­dat de opdrachtgever niet de medewerking aan ons verleent die hij redelijker­wijze dient te verlenen.   

Art. 7  Garantie en aansprakelijkheid

1. Wij staan in voor de deugdelijkheid van de verrichte werkzaamheden en gegeven adviezen.

2. Wij zijn slechts aansprakelijk tot het bedrag dat met de opdracht is gemoeid of tot het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekeraar maximaal zal uitkeren in het voorko­mende geval.

3. Klachten omtrent gebreken of onvolledigheden moeten binnen 8 werkdagen na factuurdatum door opdrachtgever schriftelijk aan ons wor­den ge­meld., of zoveel eerder als redelijkerwijs mogelijk is, bij gebreke waarvan het recht om te reclameren vervalt.

Art. 8  Overmacht

Ingeval wij door overmacht verhinderd zijn de uitvoering van de werkzaamheden te verrichten, zullen wij het recht hebben de uitvoerings­termijn te verlengen zolang de overmachttoestand ons de uitvoe­ring onmogelijk maakt, onverminderd onze be­voegdheid de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Onder overmacht wordt te dezen onder meer ver­staan: feiten en omstandigheden die de nakoming van de uitvoering verhinderen en die niet te wijten zijn aan onze schuld, noch krachtens de wet of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komen.

Art. 9  Annulering

Bij eenzijdige annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever, is deze een schadevergoe­ding verschuldigd van het overeengekomen offertebedrag, tenzij wij kunnen bewijzen dat onze schade gro­ter is. In dat geval zal opdrachtgever een hoger bedrag verschuldigd zijn.

Art. 10 Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuur­datum. Bij overschrijding van de bovengenoemde beta­lingster­mijn is op­drachtgever van rechtswege jegens ons in gebreke. In geval van niet-tijdige betaling zijn wij  gerechtigd onze vor­dering te verhogen met een rentepercen­tage van 1% per maand, ingaande 14 dagen na fac­tuurdatum. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de bui­ten­gerechtelijke, met betrekking tot de invorde­ring van de door de opdracht­gever ver­schuldigde en niet-tijdig betaal­de factuur, ge­maakt, zijn voor rekening van op­drachtge­ver; zij worden op minimaal 15% van het betrok­ken bedrag gefixeerd en zullen tenmin­ste EUR 100­,00 bedra­gen.

Art. 11  Toepasselijk recht

op al onze offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en dergelijke is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen is de rechtbank te Almelo, respectievelijk de rechtbank Almelo sector kanton locatie Enschede, bij uitsluiting bevoegd daarvan kennis te nemen en daarover een beslissing te nemen. 

Art. 12 beschermde merken en keurmerken

Wij zijn niet verantwoordelijk voor druk fouten of onterecht gebruik van beschermde merken en/of keurmerken. Wij drukken alles in opdracht en met goedkeuring van de opdrachtgever. Alle hieruit vloeiende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart ons derhalve voor iedere aansprakelijkheid jegens derden.

Art. 13 Leverings kosten.

Door ons vervaardigde producten met een waarde beneden EUR 200,00 exclusief b.t.w. zullen door de klant worden opgehaald. In geval verzending per post wordt overeengekomen worden EUR 6,50 verzend - en administratie kosten berekend. Uw zending is dan niet verzekerd. Voor pakketten zwaarder dan 30 kilo of indien  waardeverzekering wordt verlangd, wordt EUR 17.50 verzend - en administratie kosten in rekening gebracht. Alleen in bijzondere gevallen of artikelen die onder zwaar transporten vallen zullen transport kosten in de offerte worden meegenomen.

Alle verzendingen met een waarde van meer dan EUR 200,00 exclusief b.t.w. per gewone pakketdiensten zijn gratis.

Art. 14 produktie transfers

AAA Reclame houdt het recht voor om 10% meer of minder dan de door u bestelde hoeveelheid te leveren van de op maat gemaakte transfers.